Техно Прес подобрява енергийната си ефективност

Вторник, 12 Септември 2017 22:20 | | Печат | Е-мейл | 0 Коментирай

"Техно Прес" ЕООД, в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0595-С01 по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за целите на проекта.

Събитието ще се състои на 20.09.2017 г., сряда, от 10 часа в производствената база на "Техно Прес" ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов" 19.

На събитието ще бъде представена основната цел на проекта - постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Техно Прес" ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета за производство.

------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------
Проект BG16RFOP002-3.001-0595-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Добавете коментар